عجب بهارییه ، شاید اگه حالم بهتر بود بیشتر لذت میبردم.

 خر ما از کرّ گی دم نداشت.. بیا تو این قضیه یاسی صواب برده ، ایمان ِ یکی رو به خدا بیشتر کرده اونوقت من ... به من میگه : " این حرکتتون باعث شد شکم به یقین تبدیل بشه" .. بدتر از همه اینکه نمیگه چه شکّی ... میگه :" بهم بر نخورد؟ - مثل یه صخره افتاد روم" ..!!!!!  ای بابا چرا سعی نمیکنن درک کنن ؟

 آخه یکی نیست بگه که آخه تو که میدونی قضیه یه چیز دیگه اس که به تو ربط نداره ، چرا بیخود خودت رو میندازی وسط ؟ یاسمن که مثل همیشه از عهده manage –ِ ش بر میومد ( کماکان که بر اومده بود ) ای بابا ... این هم قسمت ماست که فقط حال ملت رو بگیریم ....

تنها مورد رضایت بخش امروز این بود که حال ِ he به نظر خوب می اومد.

خدایا شکرت ....  من دارم راه درست رو میرم ؟ ....  کمال ِ من کدوم طرفیه ؟