من نمی فهمم و دارم چرت و پرت ميگم ، اين ياسی هم داره پا به پام چرت و پرت ميگه .
تازش هم ، من حوصله باطنی ن د ا ر م    ....  :(