اولی : در کل مسیر پوشش GPRS نداریم و عملاً داریم پولمون رو دور میریزیم!

دومی : من خودم رفتم تو کل مسیر پوشش GSM رو درآوردم. خواستین اطلاعاتش رو بهتون بدم.

سومی (مدیر جدید) (رو به دومی): الکی وقتت رو دور ریختی! بیا من فردا برات یه برنامه فیری میارم که تا شعاع ... کل آنتن ها رو شناسایی میکنه!

 

اولی همکار منه! دومی از نزدیکان مدیر جدید و سومی خود مدیر جدید!
آدم دلش به درد میاد که هیشکی سرجایش نیست!