این روزا بچه ها کتابی از ژول ورن میخونن؟ کسی با بیست هزار فرسنگ زیر دریا گریه میکنه ؟

یا مرد نامریی میخونه؟ یا  سپید  دندان؟