حالم از هر چی کامپیوتره بد میشه

شب ها تو خواب هم technetمیخونم  :-|