یادم باشه اگه روزی رئیسم در سازمان دیگری مدیر شد، باهاش نرم! چون اگه منم مثل این نازک نارنجیا باشم که کار بهشون میگی، چقولی میکنن نفرت انگیز میشم! یا رئیسم تحمل نداشته باشه بگن بالای چشم من ابروهه! آقا جان گفتم اگه بلد نیستی برو به رئیس بگو (که یکی دیگه رو بفرسته)! کلی هم که باید دنبالشون بگردی تا پیدا شن! معلوم نیست نیومده چطوری یاد گرفتن و کجا جیم میزنن!

اگه سی سالگی اینجوری باشه ها، هیچ خوشم نمیاد!