دارم مطالب قبلی ام را میخواندم! خودمانیم! خوب مینوشتم هااااا