اگه اشتباه کرده باشيم و امتحان فردا برقرار باشه ، من معماری ميوفتم !  
آی مزه ميده يه ترم عقب بيفتی ُ بيش تر از اون آی مزه ميده يه ترم ديگه باطنی تحمل کنی.......