دوستی با دوستان اوم.......م م.........

راستی فکر کردم اينجا اونجوری نشد که دلم ميخواست ، يکسری مسائل پيش اومد که از اون نقشه ای که براش کشيده بودم دور شد ، دور.....  از اول اينجا رو برای surprise -ِ  ياسی درست کردم ، ميخواستم تا روز تولدش براش اينجا بنويسم ، ولی يه جور ديگه شد . تازه با تفاهمی ( !!؟!!!!؟!!!؟!!!؟!!!) که بين خودم و ياسمن سراغ دارم بعيد ميدونم از اين template -ِ در پيت خوشش بياد. خلاصه که احتمالاً زودتر از تولدش بهش ميگم.

باطنی حالش خيلی بده ،  درسته که اصلاً به عنوانِ يه استاد خوب قبولش ندارم ، ولی دلم سلامتی اش رو ميخواهد. خدايا هيچ کس رو اينطوری مريض نکن ،  هيچ کس رو محتاج نکن .الان شنيدم عابدسليمی هم حالش بده .... خدايا چه خبره؟