خوبه اينجا شده offline chat room -ِ من و گلناز !!!
گلناز من ، ای يگانه راز دارم ، ای که روزم را با نگاه خندان تو آغاز کردم و آن را با نگاه خسته تو به پايان بردم (!!!!!!!!!!!!!!!)، رسيدی خونه يا تو راه از خستگی تلف شدی ؟!..؟!..؟!..؟!
راستی امروز چقدر بد اخلاقی کردم؟  (!!!!!! rate it )