بازم نمایشگاه کتاب......

 

کتی جون و گلناز جون ببخشين اگه امروز خيلی بد اخلاقی کردم ، خيلی بهم لطف کردين امروز ، مرسی، مرسی، مرسی، مرسی، مرسی.......

 

.

.

.

.

.

.