بعضی روزا از صبح اول وقت
همه کارا عوضی ميشن
شلوارت پاره اس
يقه لباست کثيفه
جورابت سوراخه
چرا بعضی روزا از صبح اول وقت
همه کارا عوضی ميشن؟ *

                                                               عمو شلبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* امروز نه زياد ها