نه ، یادم نرفت . من خواندم ، شاید بیشتر از اون که باید ، ولی یادم نرفت .........