حقش بود این اولین post ام باشه ، ولی خوب ، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه اس

 

                    الهی !

                         در جمال بی همتایی،

                                      در جلال بر همه مقتدایی،

                                                همه امید این ضعیف بر توست ،

                                                                               مبادا در نگشایی!