وقتی گلناز ناراحته ،  میدونم که عمیقا ً احساسش رو درک نمی کنم ، نمی خوام با حرفی نسنجیده ، ناشی از خامی ، ناراحتش کنم یا .... بنابراین سکوت میکنم و تنهایش می ذارم ، میدون رو برای دوست های دیگه باز میذارم چون می دونم از من عاقل ترن و شاید با تجربه تر . ولی می خواهم بدونه بی تفاوت نیستم ، فقط  خامم .

 

این رو هم گلناز دیشب گفته که اگه اجازه نده که اینجا باشه برش می دارم :

 

                 شاید مشکل ما این باشد

                            که حرف من قبل از اینکه به گوش تو برسه

                                               در میان انبوهی از شوخی یا غضب گم میشه