ما سه تا وبلاگ نويس خوشبخت از روی ناچاری رفتيم پارک لاله.
ما سه تا وبلاگ نويس خوشبخت دو ساعت روی چمن های پارک لاله نشستيم و حرف زديم و گوجه سبز خورديم.
ما سه تا وبلاگ نويس خوشبخت بستنی به دست برگشتيم خونه هامون*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* البته در اون زمان فقط دو تامون وبلاگ نويس بوديم.