وسيع باش،و تنها، و سر به زير،و سخت.

                                             سهراب سپهری