از دانشگاه تا ميدان وليعصر پياده با گلناز. او....م خيلی مزه داد. گلناز جونم مرسی که با من اومدی.
پروژه آينده : "غرور بی غرور" . درصد موفقيتِ احتمالی : خدا عالمه (نمی خواهم بگم صفر)
البته اگر پروژه کظم غيظ و صبر تکميل بشن........