روزگار ِ بی visitor ی هم عجب روزگاريه ها.......
وقتی مخت داغ ميکنه و ميای internet که comment هايت رو بخونی ، آی حال ميده هيشکی بهت سر نزده باشه . همه با درس هاشون busy -َن و اسم تو بد در رفته که : "درس...سی می خوانی ها....! "
وقتی فردا دو تا امتحان داری چقدر internet اومدن و وبلاگ خوندن وسوسه انگيزه.....