5 تا کتاب ِ خوشکل ِ  Original –ِ  جلد شده از پشتِ شیشه کتابخونه بد جوری چپ چپ نگاه میکنن ، من تهدید میکنم که اگه ادامه بدن، به سرنوشت اونیکی دچار میشن ، بعضی هاشون تازه واردن و اونیکی رو ندیدن ، براشون توضیح میدم که گذاشتمش جایی که دیگه نتونم نگاهش رو ببینم . نمیدونم چرا اینبار نگاهشون بار تحقیر هم داره......