پیاز...... سر ِ پیاز ، ته ِ پیاز ، خود ِ پیاز...... همه چیز یه نشونس ، همه چیز...... سیب زمینی و پیاز با همن ،  تقریبا ً همیشه ......سیب زمینی و پیاز با هم دوستن........اما اگر سیب زمینی و پیاز nickname –ِ دو نفر باشه چی؟...باز هم سیب زمینی و پیاز با هم دوستن ، خیلی هم زیاد ولی با دو شخصیت ِ کاملا ً متفاوت.........

همه چیز یه نشونس ، همه چیز......