یه روزایی* از صبح که بیدار میشی میدونی که امروزت ، روز نمیشه ( لطفا ً معنی واقعی برداشت شود) ولی با تلاشی از روی خوش باوری راه میفتی به سمت روزمرگی هات.......

 

مثل ديروز......