يه حرفايی...

یه حرفایی هست که به همه میشه گفت.

یه حرفایی هست که به همه نمیشه گفت.فقط می تونی به خونواده و دوستات بگی.

یه حرفایی هم هست که به خونواده هم نمیشه گفت. فقط می تونی به دوستات بگی..

ولی یه حرفایی هست که به دوستات هم نمی تونی بگی.....

 

يه حرف هايی هست که نمی تونی بگي ولی می تونی برای طرفت بنويسي.

يه حرف هايی هست که نه می تونی بگي و نه می تونی برای طرفت  بنويسی.

يه حرف هايی هست که نه می تونی بگي و نه می تونی حتی برای خودت بنويسی.