برنامه استاد که کارش به deadlock رسيده - برنامه منم که هچل حفت اجرا میشه - عجب روزيه- هه (پوزخند)