بودن يا نبودن ....
ياسی جون مرسی برام هملت خريدی ( خريدی ديگه؟ )