شرط می بندم امروز استاد عزيز ، علی قادری ، دلش رو صابون زده بود که ريخت ماها رو نمی بينه ....  زهی خيال باطل