مردن، خفتن،...... خفتن، و شايد خواب ديدن. آه مانع همينجاست.*

* اين يعنی اينکه من هنوز در همان راستای مشخص شده توسط چيکه قدم بر می دارم و اصلاً کارهای متفرقه مثل هملت خواندن رو بوسيدم و گذاشتم کنار!!!! #

#کتی بگو" ای چو.......ب"