* جوابيه ای به
يک دوست ، شايد هم به چند دوست
دنيايی که عوض ميشه دنيای توی آدم هاست و هيچ کس اين دنيا رو به ديگران نشون ( يا نيشون !!) نمی ده. شايد بتونه با فيلم بازی کردن کمی پنهانش کنه ولی دنيای درون آدم ها هيچ وقت يه leader نداره و همه باید خودشون کشف کنن که توی دنیای دیگران چی میگذره- شاید ما داریم به هم نزدیک تر میشیم و در حال حاضر داریم اون gap هایی رو که بشیریان میگفت رو طی می کنیم!!! شاید....

                               هر کسی ، هر کاری که بکند،
                               در روی زمين اصلی ترين نقش جهان را ايفا ميکند
                               و معمولاً خودش اين را نمی داند....... 
(کيمياگر)