من ، يعنی process های برنامه من به DEADLOCK رسيدن. عجب روزگار غريبی شده.....
هيچ کدوم از اين رفقای با مرام هم on نيستن يه کم بچتيم دلمون باز شه- حالا شنبه شب ها هميشه همشون on بودن ها ( معمولا ً the_sharps راه مينداختن ها...) ميدونی آدم بايد شانس داشته باشه ، خر ما هم که از کرگی دم نداشت. منم الآن می رم ميخوابم تا همشون با خيال آسوده بيان internet ...