به سراغ من اگر می آييد
                  نرم و آهسته نيائيد
                                  يه رد پايی بذارين!!!! *

* especially ، بيننده های جديد ( همان عوامل نفوذی)