گيری کرديم ها....
تو دلم که حرص می خورم ياسی می کشونتم به حرف و می گه اينطوری حرص نخور . حرف هم که ميزنم اين گلناز ميگه غر می زنی. بابا تکليف من رو معلوم کنين ُ بالاخره حرف بزنم يا نزنم؟
البته خودم فکر می کنم حرف نزنم بهتره.