کسی غير از مرجان و چيکه حواسش هست که فقط ۱۶ روز مونده؟
خوب معلومه که حواسشون هست. مگه نمی بينی هيچکس الا خودت online نيست؟
اينم حرفيه البته...