منم از اين counter ها گذتشتم. حالا ميتونم بی عذاب وجدان روزی n بار به وبلاگم سر بزنم.
ياسی ببين باز هم درست نشد. ببين هنوز هم link هام  underline -َن.