- تو چرا با خودت هم قهری؟

(تو دلم): چون فکر ميکردم IQ تو اينقدر ميرسه که اينجوری ، بهم متلک نندازی! ، شايدم چون IQ من اينقدر پايينه همچين فکری ميکردم.