از وقتی mail box ام شده 100 MB ، پاک کردن attachment هام لذت بخش تر شده ، احساس ميکنم با اختيار و حق انتخاب بيشتری دارم پاکشون ميکنم!!!