يعنی رسما ْ سر کارم . ۲ ساعت و ۴۵ دقيقه است که اين حقير پشت کامپيوتره تا يه  M 3.66 ناقابل attatch شه و اين در حالی است که من فردا دو تا امتحان در يک روز و يک ساعت دارم و ديشب هم به جای درس خواندن مارمولک ديدم.

orkut يه فايده ای کرد بالاخره ، ۴ تا از بر و بچس دبيرستان رو add کردم. ولی خيلی ها رو نتونستم پيدا کنم :(