اولا‌ ْ گلناز جونم تولدت خيلی خيلی مبارک. وْ ببخشيد که من اينقدر قاطی بودم که سوتی دادم و تابلو کردم.

دوما ْ کتی جونم دستت درد نکنه که ما رو رسوندی و خسته نباشی.

سوما ْ  يه خوبی دو تا امتحان تو يه ساعت اينه که يادت ميره برای امتحان اول که بد دادی قصه بخوری.

چهارما ً ، بسه ديگه چه خبره؟ همينا رو هم تو رودربايسی گير کردم که نوشتم.