وقتی تو ساده ترين چيز ها ، تو مرحله صفرم گيری ، اونم در حالی که دوستت در کنارته و کمکت ميکنه ....... اونوقت فکر کن ببين تو کدوم مرحله زندگی  هستی ... کيا در کنارتن ... داری درست ميری ... يه چک بکن ببين شايد يه تيکه هايی رو جا انداختی ... شايدم يه مرحله رو تکراری رفتی .....