دل وقتی مهربونه ، شادی ميآد ميمونه
                               خوشبختی از رو ديوار پر ميکشه تو خونه

........long... long time ago