دلم برای يه عالمه از دوست های قديمی ام تنگ شده. برای شيدا ، برای شبنم ، برای مريم ، برای سميرا ، برای نازنين ، برای ندا ، برای نگار ، برای غزاله ، برای الهه ، برای نغمه ، برای...
                                                  ........ Those were the days my friends