خسسسسسسسسسسسسته شدم
ديگه حالم از هرچی پروژه نوشتنه داره بد ميشه
از ۳۱ خرداد تا ۱۷ تير که امتحان ، از ۱۷ تير هم تا ۲۷ تير ، پروژه .هرچی بچه بوده الآن تابستونش يه عالمه وقته شروع شده. poor me