کار آموزی
اينقدر بهم پيشنهاد کار شده که نميدونم کدوم رو انتخاب کنم واقعا ْ !!!!!


اگر ميخواهيد يک آدم خوش شانس باشيذ،
اگر ميخواهيد يک آدم حرفه ای باشيد،
اگر ميخواهيد شما هم بتوانيد هر جا که اراده ميکنيد کار کنيد
و 
اگر ميخواهيد همه چيز تحت کنترل شما باشد.....

  شرمنده من نميتونم کمکی بهتون بکنم !!!!