به نظر میرسه  " سیب زمینی"  به من برازنده تر بوده ، چرا اینقدر بی خیالم ؟ چرا نگران نیستم ؟ ، شاید هم آرامش قبل از طوفانه ، کی میدونه ؟  nobody