"برنده
بیش از بازنده کار انجام می‌دهد،
و در انتها باز هم وقت دارد؛
بازنده
همیشه «آنقدر گرفتار» است
که نمی‌تواند به کارهای ضروری بپردازد." *

* برندگان و بازندگان - سیدنی.جی.هریس - ترجمه مینو پرنیانی-پروین مصطفوی

با این تعریف، من الآن یه بازنده‌ی به تمام معنا هستم !!!! :-(

پ.ن.: بد جور عصبانی‌ام ! یادم باشه حق مستقل فکر کردن رو برای همه قائل باشم !!!