یا رب مباد آنکه گدا معتبر شود

شاید هدف از روزه آن نباشد که حال گرسنه‌ای را درک کنی...
شاید آن باشد که ببینی هر کس، حتی تو، بعد از آن محرومیت با ولع چنگ می‌اندازد به آن که از آن محروم بوده است! که اسراف می‌کند که ....
شاید هدف آن باشد که ببینی محرومیت خشم می‌آورد، محرومیت چشم را به روی جنبه‌های دیگر می‌بندد..... وجود محروم و محدود همه را، حتی غنی و آزاد را، به مخاطره می‌اندازد!
شاید آن باشد که بفهمی بهتر آن است که مباشد محرومی، یا اگر بود بترس از آنکه گدا معتبر شود!

/ 1 نظر / 6 بازدید